fbpx

Súhlas s použitím informácií na marketingové účely

V zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane osobných údajov dávam súhlasím so spracovaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, dátum narodenia) spoločnosti Ibyx s. r. o., Ponická 15015/7  974 01 Banská Bystrica, za účelom zisťovania spokojnosti s poskytovanými službami, zasielaním noviniek formou newsletter správ prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo krátkymi SMS správami.

Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a prehlasujem, že som bol poučený o možnosti súhlas kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to odoslaním e-mailu (info@subwaybb.sk) alebo listu na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Naša poverená osoba preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.