fbpx

Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou  Ibyx s. r. o., Ponická 15015/7  974 01 Banská Bystrica. ICO:  47885360 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresa našej webovej stránky je: https://subwaybb.sk prevádzkovaná spoločnosťou Ibyx s. r. o., Ponická 15015/7  974 01 Banská Bystrica

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

Účel objednávka tovaru/služieb (e-shop) → kúpna zmluva
Právny základ
 • zmluva
Zoznam osobných údajov Titul, meno, priezvisko, adresa, adresa dodania tovaru, číslo účtu, telefónne číslo, e-mail, podpis

 

Účel marketingová komunikácia so zákazníkom
Právny základ
 • čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR
Zoznam osobných údajov titul, meno a priezvisko, telefón, e-mail, adresa, mesto, dátum narodenia

 

Účel spracovanie účtovných dokladov
Právny základ
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
Zoznam osobných údajov titul, meno a priezvisko, adresa,  číslo účtu 

 

Účel reklamácie
Právny základ
 • § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zoznam osobných údajov titul, meno a priezvisko, adresa

 

Účel vymáhanie pohľadávok
Právny základ
 • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
 • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
 • zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok
Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa

 

Účel exekúcie
Právny základ
 • zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Zoznam osobných údajov bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania

 

Účel evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ
 • Súhlas dotknutej osoby
Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Ibyx s.r.o. spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie, a to v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). V prípade, ak Ibyx s.r.o. určí zodpovednú osobu v zmysle Zákona, sú kontaktné údaje zodpovednej osoby uvedené na webovom sídle Ibyx s.r.o.  http://www.subwaybb.sk/narodeninovy-klub. Na adrese  http://www.subwaybb.sk/narodeninovy-klub zverejňuje Prevádzkovateľ kontaktný formulár určený na vyžiadanie informácií týkajúcich sa ním prevádzkovaných služieb. Osoba, ktorá odoslala informácie prostredníctvom tohoto kontaktného formulára je Používateľom kontaktného formulára. Dotknutou osobou v zmysle Zákona sa rozumie Používateľ kontaktného formulára. Dotknutou osobou pre účely tejto informácie nie je Platiteľ, Príjemca a Jednorazový príjemca, na ktorých sa vzťahujú iné, nimi odsúhlasené obchodné podmienky. Dotknutá osoba odoslaním kontaktného formulára dobrovoľne dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov a prehlasuje, že je staršia ako 16 rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov sú povinné požiadať o odoslanie kontaktného formulára svojho zákonného zástupcu. Používateľ kontaktného formulára je ako dotknutá osoba oprávnený uplatňovať si svoje práva v zmysle Zákona voči Ibyx s.r.o. na vyššie uvedených kontaktoch alebo prostredníctvom kontaktného formulára a v prípade ak Ibyx s.r.o. určí zodpovednú osobu, tak si Používateľ kontaktného formulára môže svoje práva uplatňovať u zodpovednej osoby na kontaktných údajoch zodpovednej osoby uvedených na webovom sídle Ibyx s.r.o.: http://www.easycatering.sk

Ibyx s.r.o. spracúva nasledovné osobné údaje Používateľa kontaktného formulára: meno, mailovú adresu, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré Používateľ kontaktného formulára dobrovoľne uvedie do textu žiadosti o informáciu. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie vyžiadaných informácií pre Používateľov kontaktného formulára. Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13 ods. 1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel poskytovania vyžiadaných informácií. Osobné údaje podľa tohto bodu sú spracúvané a uchovávané počas 10 rokov od ich poskytnutia. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby žiadnym príjemcom osobných údajov a ani ich nezamýšľa prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú v zabezpečených skriniach umiestnených v priestoroch prevádzkovateľa.

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Ak máte svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty. Ak chcete tieto údaje vymazať, stačí navštíviť nastavenia svojho užívateľského profilu a potom údaje o platobnej karte zmazať .

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

Súhlasí, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

 

Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak môžete nás požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom Formulára žiadosti o prístup k osobným údajom.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na poverenú osobu, ktorej adresa je info@subwaybb.sk alebo písomne na adresu: Ibyx s. r. o., Ponická 15015/7  974 01 Banská Bystrica. Naša poverená osoba preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.